Istanbul Hukukunda Kıyası Kabul Eden Fıkıh Anlayışına Ne Ad Verilir?

Kıyas yoluyla hükme varan hukukçuya müçtehit denilir. Müçtehit, kıyas yaparken ayet ve hadisleri yorumladığı için müçtehitlerin hükümleri birbirinden farklı hatta birbiriyle çelişen hükümler (içtihatlar) olabilir.

Tadiye fıkıh ne demek?

Geçişsiz bir fiili oldurgan, geçişli bir fiili ettirgen duruma getirme işi: “Yürümek – yürütmek, Atmak – attırmak.”

İcmâ ve kıyas ne demek?

İcma: Bir hadisenin dini hükmünü ortaya koymak konusunda fakihlerin görüşlerinin bir noktada birleşmesidir. Kıyas: Bir hadisenin dini hükmünü ortaya koymak konusunda bir fakihin şahsî görüşüdür.

İstihsan ne demek örnek?

“Selem sözleşmesi”, bu istihsân çeşidine örnek olarak verilebilir. Selem sözleşmesi, belirli nitelikteki bir malın, belirlenen ileri bir tarihte teslim edilmek üzere, peşin para karşılığında satılmasıdır. Böyle bir sözleşme, henüz elde mevcut olmayan bir malın satılması türünden bir sözleşmedir.

Kıyas mantığı nedir?

Tasım veya kıyas (Eski Yunanca: συλλογισμός) mantıkta, birisi orta terim olmak üzere ‘öncül’ adı verilen iki önerme ile bu iki öncülden zorunlu olarak çıkarsanan ve ardıl adı verilen üçüncü bir önerme biçimde ifade edilen ya da edilebilen kanıttır.

Fıkıh muamelat ne demek?

Muamelat fıkhı ile alakalı İslam ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre, muamelat, muamela ifadesinden çoğul hale gelmiştir. Hukuki bir sonuçla ilgili irade beyanı anlamından türemiştir. Fıkhın ibadet dışında kalan kısımlarını yani hukuku ifade eden manasına gelmektedir.

Hatabi kıyas nedir?

Sözlükte ‘bir topluluğa hitap etmek’ anlamına gelen hatâbe (hatâbet), mantık ve kelâm terimi olarak ‘zanniyyât veya makbûlâttan oluşan kıyas’ diye tanımlanır.

İcmâ ne demek ne demek?

İcmâ İslam hukukuna göre, herhangi bir çağ veya dönemde yaşamış İslam bilgini ve müctehidlerin kitap (Kur’an), Sünnet ve bazı mezheplere göre kıyasın delillerine dayanarak, şeriatın (İslami hükümlerin) konuları hakkında hüküm vermeleri veya benzer diğer hükümler arasında birleşmeleridir.

See also:  Istanbul Havalimanı Ndan Sabiha Gökçen Nasıl Gidilir?

İcmâ örnekleri nelerdir?

İcma için örneklerden biri sigara içme konusudur. Sigara içmek ile ilgili Kuran ya da sünnette herhangi bir şey bulunmamasına rağmen Kuran ve sünnet ışığında alimler birbirleri ile fikirlerini paylaşıp sigaranın helal olmadığı konusunda icma etmişlerdir.

Hangisi icmâ ile gerçekleşmiştir?

Sağlığa zararlı olabilen şeylere dair hükümlerden faydalanarak bu icmaya varılmıştır. Aynı biçimde şarabın da haram olması, öğle namazı içindeki farzın dört rekât şeklinde olması gibi meseleler de icmaya ait örneklerdir.

İstihsân ne demek TDK?

İstihsan anlamı kıyası terk ederek ayete ve hadislere uygun olanın yapılması anlamında kullanılmaktadır.

Osmanlıca istihsân ne demek?

istihsan / istihsân / استحسان / اِسْتِحْسَانْ

Beğenilmek. Fık: Kıyası terkedip, nassa, yani, âyet ve hadis-i şeriflerin hükümlerine en uygun olanı almak. Şeriatta; zorlaştırmayan hükümle, râcih delil ile amel etmektir.

Istislah nedir örnek?

İslam tarihinde çok fazla kadınla evlenmenin yasaklanması ise toplumun faydası olarak görülerek bir istislah örneğidir. İstislah örnekleri malların yok olmasını, toplumun değerlerinin yok olmasını, kadınlara arasındaki çekişmenin ortadan kaldırılması gibi pek çok amaca hizmet etmektedir.

Kıyas kuralları nelerdir?

Bir yüklemli bitişmeli kıyasta öncüller üç terimle kurulurlar. Terimlerden biri her iki öncülde ortaktır ve orta terim adını alır. Diğer iki terimden biri bir öncülde diğeri de ötekinde yer alır. Birinci öncülde geçen orta terim dışındaki terime küçük terim denmektedir.

Hukukta kıyas ne anlama gelir?

Ceza hukukunda kıyas, kanunda açıkça yazılmayan bir fiilin, kanunda suç olarak tanzim edilen bir fiile benzetilerek cezalandırılması anlamına gelmekte olup maddi ceza hukukunda kıyas yasağı ilkesi mevcuttur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.